Психология
Жайлаубаева Индира Жубаткановна, Бастауыш сынып жасындағы оқушылардың мектепке дайындығын тексеретін психологиялық тапсырмалар

Мақала авторы: Жайлаубаева Индира Жубаткановна
Жұмыс орны: Ы.Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық колледжі
Лауазымы: арнайы пәндердің оқытушысы
Порталға жариялану мерзімі: 14.06.2017

Бастауыш сынып жасындағы оқушылардың мектепке дайындығын тексеретін психологиялық тапсырмалар

Барлығымызға мәлім мектеп табалдырығын алғаш аттаған бастауыш сынып жасындағы бала үшін негізгі іс-әрекет ойыннан оқуға көшетіні жасырын емес. Себебі кішкентай күнінен оның басты әрекеті ойын болып келгендіктен бірден мектеп партасына ұзақ уақыт отыру, мұғалімнің үйреткенін санаға тоқу , тәртіпке бағыну т.б саналы әрекеттерді белсенді атқару қиынға соғады.Ал мұғалім үшін баланың білім деңгейі , тәрбиелік мүмкіндігі, психологиялық дайындығынан мәліметтер оқу жылының басында жеткілікті бола бермейді.
1 сыныпқа қабылданатын оқушылардың білімін тексеру және бағалау үшін төмендегідей бақылау жұмысын ұсынамын. Бұл арқылы балалардың мектепалды даярлық сыныбында алған білімінің орташа көрсеткішін шығаруға болады. Қортындысында мұғалім әр оқушының қаншалықты мектепке дайындығын тексере алады.
1 — нұсқа
Атыңды жаз:……………………………………………………….

Неше жастасың:………………………………………………

1. Дауысты дыбыстарды көрсет
М, Б, У, П А, Е, Ы, І,Ж,Қ,О,Т,Ө
2. Дауыссыз дыбыстарды көрсет
Ы, І, Л, Т, Ш, Р, Е Й,Ш, Н, Д, С,А,К,О,П,І
3.Бір буынды сөзді тап
сән , Әтеш, атай,киім,қаймақ
4. Екі буынды сөзді тап
Күн,мектеп,сағыз,қайшы,қала
5. Дауысты дыбыстан басталып тұрған сөз
қармақ, ору,балық,қала,дала,пысық
6. Дауыссыз дыбыстан басталып тұрған сөз
арна, уыс,ыдыстар,сағат,асыл,өрік

7. Қосу және азайту таңбаларын жаз:

2 * 3=5 7* 4=3 2* 4= 6 5* 2=7 4* 3 =7 6* 2= 4
8. « Адасқан әріптер» ойыны.Әріптерден жануарлардың атын құрап айт.
1.Ысқым — ………………………….

2.ышқнат — ………………………. 3.ақырсқ — ………………………..
4.кітлү- ……………………… .. 5.рсантыа — ……………………………
9 . Жұлдызшалардың орнына көрші сандарды жаз
5 6 7 * * 9 * * * 9 8 * * *

6 * 8 * 4 5 * 7 8 * 3 * 5*

10. Сөздерді жаз.
Балапан……………………………
Жамбыл……………………………
Ыстық……………………………….
Сурет………………………………

2-нұсқа
1. Дауысты дыбыстар қатарын көрсет
Қ, Е, С, І,О, Е, Ы, І, М, Б, У, Н,І,Ы,А
2. Дауыссыз дыбыстар қатарын көрсет
Ы, І, Л, Т, Ш, Р, Е Й,М, Н, Д, С,П,Ө,І
3.Бір буынды сөзді тап
доп, Әтеш, қала, бала,айна
4. Екі буынды сөзді тап
түс, бұлт,дала,ақ,сән,дән
5. Дауысты дыбыстан басталып тұрған сөз
күрте,ана, қала,балық,мектеп
6. Дауыссыз дыбыстан басталып тұрған сөз
айна,ыдыс, мектеп,алма,анар,асыл

7. Қосу және азайту таңбаларын жаз:

4* 1 =5 6* 4=2 3* 4= 7 5* 4= 9 4* 4 =8 7* 2= 5

8. « Адасқан әріптер» ойыны.Әріптерден жануарлардың атын құрап айт.

1.Ысқым — ………………………….

2.ышқнат — ………………………. 3.ақырсқ — ………………………..

4.кітлү- ……………………… .. 5.рсантыа — ……………………………

9 . Жұлдызшалардың орнына көрші сандарды жаз
4 5 6 * *9 * * * 9 8 * * *

9 * 11* 4 5 * 7 8 * 3 * 5
10.
Сөздерді жаз.
Астана……………………………
Абай……………………………
Қазақстан……………………………….
Рудный ………………………………

Бағалау шкаласы

Өте жақсы – 3 ұпай
Орташа — 2 ұпай
Нашар — 1 ұпай

Мүлдем жауап бермесе- 0 ұпай
27-24 ұпай «өте жақсы»
23-20 ұпай «жақсы»

19-16 ұпай «орташа»
15-13 ұпай «өте төмен»

Бастауыш сынып, Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, Педагогика, Психология
Скакова Лариса Владимировна, Применение ИКТ для развития познавательной активности детей с ЗПР

Мақала авторы: Скакова Лариса Владимировна
Жұмыс орны: Кабинет психолого-педагогической коррекции Успенского района, Павлодарской области
Лауазымы: Педагог-психолог
Порталға жариялану мерзімі: 09.05.2017

Применение ИКТ для развития познавательной активности детей с ЗПР

Принципы инклюзивного и коррекционно-развивающего образования основываются на поддержке детей с особыми образовательными потребностями, которые проявляются не только в методологии, но и в окружении (инклюзивная среда, общение), отсутствие дискриминации. Для успешнoгo прoявления пoзнавательнoй активнoсти и для развития способностей ребенка с ЗПР ему необходимо чувствовать себя полноценным членом коллектива.

К моменту поступления в школу, у детей с задержкой психического развития, обнаруживается недостаточность общего запаса знаний. У данной категории детей ограничены представления об окружающем мире, отмечается незрелость мыслительных процессов, недостаточная целенаправленность интеллектуальной деятельности, быстрая ее пресыщаемость, а самое главное, преобладание игровых интересов.

Для решения даннoй проблемы, специалисту работающим с ребенком с ЗПР, неoбхoдимы средства и технoлoгии, кoтoрые oднoвременнo дoлжны быть универсальными, а также индивидуальными, так как каждый ребенoк oбладает сoбственными oбразoвательными пoтребнoстями и спoсoбнoстями. Именно такими возможностями обладают современные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), позволяющие полноценно осуществлять коррекционно-развивающий процесс с детьми с особыми образовательными потребностями.

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это совокупность методов, производственных процессов и программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и использования информации в интересах ее пользователей.

С появлением в процессе образования такой составляющей, определяются следующие задачи по использованию ИКТ в образовании:

 • применение активных методов обучения и, как результат, повышение творческой и интеллектуальной составляющих учебной деятельности;
 • интеграция различных видов образовательной деятельности (учебной, исследовательской и т.д.);
 • адаптация информационных технологий обучения к индивидуальным особенностям обучаемого;
 • обеспечение непрерывности и преемственности в обучении и воспитании;
 • совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса.

Можно выделить более востребованные интерактивные  технологии, которые позволяют:

— наладить контакт детей в группе, а также сo взрoслым;

— при работе в группе создать различные проблемные ситуации (при этом учитываются индивидуальные oсoбеннoсти каждoгo ребенка), для решения кoтoрых мoжнo пoпрoбoвать различные варианты.

ИКТ технологии позволяют педагогам самостоятельно создавать для ребенка учебный материал с учетом его особенностей и потребностей, и максимально быстро, гибко вносить необходимые изменения.

Кабинет психолого-педагогической коррекции посещают дети с различными нозологиями и основная доля приходится на детей с задержкой психического развития (ЗПР). Эти дети отличаются тем, что уровень развития основных психических функций и познавательной активности ниже нормы.

Дети с задержкой психического развития характеризуются тем, что у них неустойчивое внимание, нарушены процессы зрительного и слухового восприятия, память находится на низком уровне, в особенности слуховая память, воображение слабо развито, запас представлений об окружающем бедный, мышление на низком уровне – им сложно оперировать мыслительными операциями без наглядности.

Необходимо организовывать работу с детьми с ЗПР, учитывая все особенности психического развития. На занятиях с использованием игровых приемов ИКТ необходимо использовать:

 1. сюрпризный момент, тем самым вызвать познавательный интерес;
 2. частую смену деятельности;
 3. красочный наглядный материал презентаций;
 4. подвижные игры на физкультминутках и разминках;
 5. пальчиковые гимнастики;
 6. современные дидактические игры.

Учитывая особенности развития детей с особыми образовательными потребностями, я использую на занятиях такие методики обучения как – информационно коммуникативные технологии (ИКТ).

Создаю авторские презентации по изучаемым темам. Если на занятии необходим качественный и красочный демонстрационный материал, в таком случае ИКТ выступают в роли наглядности. Используя компьютерный инструментарий, выполняю поиск необходимой информации, ее структурирование и оформление. Применение в презентациях цветовой графики, звукового сопровождения, позволяет создавать реальный предмет или явление. Дети с ЗПР лучше запоминают предлагаемый материал в виде: презентации, развивающих видеофильмов, мультфильмов и хорошо сосредоточивают своё внимание на нем.

Для занятий с детьми с ЗПР я разработала следующие интерактивные игры-презентации:

— «Большой и маленький»;

— «Посмотри, найди, покажи»;

— «Путешествие с Лунтиком»;

— «Интерактивный альбом развивающих упражнений для детей с особыми образовательными потребностями 5-7 лет» и др.

Материалы презентаций содержат в себе комплексы упражнений и игр для развития и совершенствования основных психических функций: памяти, внимания, мышления, речи, воображения, навыков самоконтроля и саморегуляции.

По результатам применения на занятиях игровых приемов ИКТ, выявились положительные стороны в познавательном развитии детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста с ЗПР, активизировало совместную деятельность, детям стало интереснее воспринимать материал. Также положительная динамика, хоть и незначительная, отмечается у детей в развитии основных психических функций (память, внимание, мышление, восприятие, воображение). И главные достижения моих воспитанников — это хорошие результаты участия в олимпиадах проектов: kko.kz. Infourok.ru, Znanio.ru, Videouroki.net и др

Подводя итоги можно отметить следующее, что использование игровых приемов ИКТ на занятиях действительно способствует развитию познавательной сферы, речи, основных психических функций, произвольной регуляции, учебной деятельности у детей с особыми образовательными потребностями. Так как данная модель обучения сочетает в себе лучшие стороны, как традиционного обучения, так и информационно-коммуникационных технологий в целом.

Психология
Тагиева Индира Таваккул-кызы, Неделя психологической службы

Мақала авторы: Тагиева Индира Таваккул-кызы
Жұмыс орны: КГУ "Средняя школа имени Маяковского"
Лауазымы: педагог-психолог
Порталға жариялану мерзімі: 30.11.2016

Неделя психологической службы

Проверяйте свои поступки сознанием: не причиняете ли вы зла,

неприятностей, неудобств людям своими поступками.

Делайте так, чтобы людям, которые окружают вас, было хорошо.

В.А. Сухомлинский

Неделя школьной психологической службы была посвящена формированию толерантных основ поведения. «Строим дом взаимопонимания и дружбы» так называлась неделя.

Задачи:

 • Анализ степени сплоченности коллектива, выявление проблемных зон в личностном развитии учащихся
 • Расширение знаний друг о друге
 • Активизация размышлений учащихся о значимости бесконфликтного общения в коллективе
 • Развитие навыков сотрудничества
 • Формирование ресурсов к поддержанию положительного микроклимата в коллективе
 • Развитие у учащихся и пед.коллектива гордости за свой коллектив
 • Развитие самопознания
 • Развитие речи, обогащение словарного запаса

Неделя школьной психологической службы  посвящена одному коллективу и каждому в отдельности, построению взаимоотношений в коллективах. Результатом нашей недели был  построенный «ДОМ взаимопонимания и дружбы»

Дом – не только место, где человек живет, работает и отдыхает, но и место общения. И каждый человек относится к общению по-своему.

 

Не всякая красота внушает любовь:

иногда она радует взор, но не покоряет сердца.

Сервантес

В первый день основным мероприятием было закладка фундамента. Фундаментом хороших, крепких отношений и благоприятного климата в коллективе можно считать общие интересы, увлечения, похожие человеческие качества.

В этот день перед каждым классом поставили задачу  найти общие интересы, увлечения и общие человеческие качества, и записать  на  кирпичиках фундамента. Так же в понедельник проходила акция «Социологический опросник» для учащихся 5-11 классов, куда вошли вопросы  о смысле жизни и жизненных ценностях, о принципах планирования жизненного пути. Для  воспитанников предшколы провели радужную игру   «Мы строим городок».

Мы предложили детям провести игру-разминку «Цвет настроения». Ребятам надо было выбрать цвет, соответствующий их настроению. Было видно, что многим непросто оценить свое состояние. После нелегкого выбора каждый ребенок получил метку: на щеке нарисовали кружок выбранного цвета. Так, принадлежность к группе  обрела вещественный характер. Все дети были счастливы, ведь у всех на щеках  оказались разноцветные метки, а это так здорово!

После этого каждой группе дали задание: придумать название своей группе и групповое движение, которое отражало бы настроение всей группы. Воспитатели помогали своим воспитанникам в выборе движения. Затем все группы по очереди показали, что они придумали. Все остальные повторяли движения групп. Ребята и воспитатели с удовольствием включались в действие, ведь двигаться лучше, чем просто стоять и смотреть. Далее ведущие пригласили детей встать вокруг стола, на котором лежал ватман. Детям и воспитателям предложили создать пластилиновый город. На первом этапе создавали «почву»: разогретый в руках пластилин размазывали по бумаге в несколько слоев, местами возникали холмы и впадины. Ведущие поспросили каждого ребенка выбрать  на территории города понравившееся ему место и положить на него ладошку. Дети быстро выбрали себе места. После того как все определились, началась важная работа. Ребята и воспитатели на своих кусочках начинают «строительство»: каждый обустравивает свой кусочек города так, как «душа просит». В этот момент звучала стимулирующая музыка. Все были заняты работой. На определенном  этапе дети начали общаться друг с другом, таким образом, стихийно возникли общие территории, где дети строили детские площадки, зоопарки и парки. Дети рассказвали по очереди что они построили, остальные внимательно слушали друг-друга. Наступил самый главный и волнующий момент-придумывание названия города и торжественное открытие. Все участники предложили дать название «Городок радости».

Дети решили достраивать и обнавлять постройки в течении года.

Среди учащихся 4 классов в этот же день провели психологическую игру «Путешествие в мир эмоций».

 

 

Каждый твой поступок отражается на других людях;

не забывай, что рядом с тобой человек.

В.А. Сухомлинский

 

Второй день был посвящен возделыванию каркаса.  Стены и крыша защищают от ветров, ураганов, словом от разрушений. Хорошие отношения может разрушить обиды, ссоры, сплетни, злословие, оскорбления, наговоры

Каждому коллективу было дано задание выложить кирпичи по контуру дома, записывая качества характера, либо особенности поведения, которые помогут сохранить комфорт и спокойствие в коллективе. В этот день корреспондентом дня была ученица 11 класса Оспанова Аида : « 8 ноября мы выстраивали каркас дома, стены которых защищают от ветров, ураганов. Построили для того, чтобы не разрушить хорошие и дружеские отношения. Каждый коллектив нашей школы – это классы, педагогический коллектив, администрация приняли участие в стройке дома. Они написали на кирпичиках дома главные качества характеристики и особенности поведения, которые помогут сохранить комфорт и спокойствие в коллективе. Большинство классов выделили такие качества как дружба и взаимопонимание. Учащиеся старших классов выделили такие качества: как воля к победе, человечность, единство, справедливость, трудолюбие, ум, доверие. Педагогический коллектив: взаимопонимание, доброта, тактичность, учтивость, справедливость, доброта. Психологи: умение помнить хорошее, умение прощать. »

 

Каковы вкусы человека, таков и он сам.

Августин

Третий день был посвящен вставлению окон. Окна – это глаза на мир. В коллективе, хотя и есть много общего между людьми, но каждый человек — личность индивидуальная, неповторимая!

Среда дала возможность проявить свои способности,  как учащимся, так и учителям.

Самым интересным мероприятием недели, по мнению всего коллектива, был фестиваль творческих идей. Классные руководители вместе с учащимися подготовили различного жанра номера.

 

 

Из двух ссорящихся более виноват тот, кто умнее.

И.Гете

Четвертый день был посвящен в построении бесконфликтных отношений. Основное мероприятие: ставили дверь в нашем доме.  Дверь – это наши контакты. Через дверь входят и выходят гости со своими радостями и горестями.

В школьной жизни нам приходится общаться не только со своими одноклассниками, но и с педагогами, детьми из других классов, возможно, с родителями своих одноклассников и другими людьми. В процессе общения могут возникать различные ситуации: конфликтные и бесконфликтные.

Каждому коллективу было дано задание: написать на двери как строить отношения без ссор и конфликтов, как решать споры.

После занятий с учащимися 9-10 классов провели психологический КВН «Поведение как общение, общение как поведение».

Цели конкурса:

Воспитания у всех участников чувства коллективизма, взаимной поддержки, уважения друг к другу. Раскрыть артистические способности каждого , желание испробовать себя в творчестве.

Развитие познавательных интересов, наблюдательности, актуализация теоретических знаний по технологии в связи с применением их на практике.

Развитие всех познавательных психических процессов: творческого и воссоздающего воображения, внимания, памяти и умение логически мыслить.

Развитие навыков публичного выступления.

Способствовать обогащению представлений об окружающей действительности

В конкурсе участвовали три команды  8 ә, 9 а и 11 Ә классов.  Оценивали выступление команд жюри в состав которого входили: директор школы Найля Мерекеновна, зам.директора по воспитательной работе Майя Жандарбековна и хореограф Кымбат Муратовны. Конкурс состоял из 7 туров.

Ученик 11 класса Азамат о Психологическом КВН-е: «11 қараша күні «Көңілді топтар ойыны» біздің мектепте алғаш болды. Ойынның өзі сияқты тақырыбы да өте жақсы. Командалардың саны аз болғаны әрине өкінішті, бірақ 8 Ә 9А 11 Ә сыныптары ойынды өте көңілді өткізді. Үш сыныпта тақырыптың негізгі ойын аша алды. Ұйымдыстырылған сайыстар логикалық және қызықты болды. Командалар берілген тапсырмалардан мүдірмей өтіп, көрерменнің көңілінен шығатынай жауап берді. Ал әділқазыларға келетін болсақ, оларда командаларға әділ баға қойды және әр сайыстан кейін айтқан ойларында тұжырымдап, нақ жеткізді. Осындай көңілді ойындар мектебімізде көп өткізілсін деген ниеттемін.»

 

Истинная вежливость заключается

 в благожелательном отношении к людям.

Ж.Ж.Руссо

В пятницу мы заполняли чердак дома. В реальной жизни обычно храниться в доме на чердаке, те вещи, которыми активно уже не пользуются, но выбросить жалко, потому что они хранят память, тепло и, возможно, надежду на лучшее. Эти вещи связывают людей, живущих в доме, с прошлым, настоящим и будущим. В отношениях между людьми так же существуют невидимые нити-правила, которые позволяют сохранять уважительное отношение друг к другу и благоприятную атмосферу в коллективе.

В этот день нужно было написать на карточках настроение, которое должно быть в доме, правила хорошего тона.

Суббота была днем обсуждений недели. В этот день мы растапливали печь в доме.

В каждом доме есть печь, которая согревает жителей дома, тепло остается в помещении, рядом с людьми, а все вредное (угарный газ) выходит наружу.

В отношениях между людьми можно увидеть похожее: хорошее мы храним, бережем, а все плохое отбрасываем, забываем, прощаем.

Каждому классу было дано задание на облачках дыма написать все то, что вы хотите забыть, простить, выбросить. Многие классы хотели бы выбросить такие качества как обида, недоверие, ссоры, равнодушие и т.п. В этот же день проходила одна из любимейших психологических акций «Следопыт» в акцию были вовлечены учащиеся с 5 по 11 класс и педагогический коллектив. Данная акция вызвала необычайный энтузиазм у детей, получив возможность удовлетворить собственную любознательность. Даже самые флегматичные быстро втянулись в атмосферу всеобщего поиска ответов на вопросы. Взрослому коллективу удивительно и приятно было такое неожиданное внимание к их личностям, особенно, конечно, понравилось людям, обслуживающим школу, не имеющими таких тесных контактов с ребятами, как учителя.

Психология, Тәрбие сағаттары
Тандыбаева Гульмира Толкуновна , Мен өз өмірімнің авторымын

Мақала авторы: Тандыбаева Гульмира Толкуновна
Жұмыс орны: "Зырян қаласы №9 орта мектеп"КММ
Лауазымы: психолог
Порталға жариялану мерзімі: 29.11.2016

Мен өз өмірімнің авторымын

Ұйымдастыру кезеңі.

Энерджайзер.

«Хи-хи, ха-ха» жаттығуы Топ шеңбер құрады. Жүргізушінің қимылымен қайталап, бір қалыпта: «Бір-екі, үш, төрт! Хи-хи-хи-хи, ха-ха-ха-ха!» деп айтады.

Оқушыларға арнайы жасалған қима қағаздары таратылады. «Сен кімсің?»

-«Мен кіммін!»

-«Мен қандаймын!»

Менің сүйікті ісім!

Мені осылай еркелеткенді ұнатамын!

Менің ең жақсы көретін тағамым!

Менің бүгінгі жоспарым!

Менің өмірімнің ұраны!

Кағаздар жинап алынады да, оқылады ал оқушылар авторын табуға тырысады.

«Өзіңді теңей біл» жаттығуы.

Мақсаты: қатысушылардың көңіл-күйін көтеріп, өмірге көзқарасын кеңейту.

Психолог: Сендер өздеріңді бір затқа немесе табиғат жаратылысына теңейсіңдер. Ол «МЕН» деп есептейсіңдер.

Қатысушы: Мен өзімді бұлаққа теңеймін. Өйткені мен бұлақпын….

Психолог: Не үшін бұлақсың?

-Мен жануарларды, адамдарды қоректендіремін. Менің бұл өмірге пайдам көп. Өйткені мен өмірге қорекпін.сол сияқты

Өмір дегеніміз не? Оның қандай құндылықтары бар.

Жауабы:Өмір дегеніміз-баға жетпес асыл зат. Өмірді дүниеде еш нәрсемен салыстыруға болмайды. Өмір әрқашан өз бағытымен енеді. Өмірді қалай өткізуімізді өзіміз білеміз, өз еркіміз.

Өмір өзен болса, ағысқа қарсы емес. Өмір дегеніміз-баға жетпес бақыт. Өмірге келген әрбір адам соны лайықты өткізу керек. Өмір дегеніміз-адамның шыр етіп дүниеге келгенінен о дүниеге өткенге дейінгі аралық. Сол аралықта пенденің қуаныш-қайғысы, демалып, тіршілік етуі, жақсылығы мен жамандығы, яғни бір сөзбен айтқанда сол ортаға қалыптасуы.

«Сақау сөйлемдер»жаттығуы

Оқушылар екі топқа бөлінеді де оларға арнайы қағаздарда сөздерді оқып, мимикамен көрсетуі қажет.

-Қатты қуану

-Өз сезімін білдіру

-Қайықтағы адам

-Ватсапта отырған адам

-Армандаған адам

-Дәргігер

-Сауыншы

-Мұғалім

-Сурет салып отырған суретші

-Бақытты бала

-Емтиханнан бес алып шыққан оқушы

-Тв коріп отырған адам

-Еш уайымсыз адам

-Аялдамада автобус тосып  тұрған адам

Бейне ролик көру және талқылау. Өз өмірлеріне ризалықтарын ояту, мақсат қоя білуге үйрету.

Нұсқау: Жағдай оқылыды. Егер сіз онымен келіссеңіз, айтылған әрекетті орындауыңыз қажет.

 • Егер үлкен туған ағаң болса, үш рет шапалақта.
 • Кімнің бойы 1.65 ұзын болса, «Кинг Конг» деп айқайласын.
 • Кімнің бойы 1.65 қысқа болса, «Алақай деп айқайласын.
 • Кім бүгін таңертең дәмді таңғы ас ішсе ішін сипасын.
 • Балмұздақты жақсы көретіндер, тоңып тұрғандай іс-әрекет жасасын.
 • Иттерді жақсы көретіндер үрсін.
 • Мысықтарды жақсы көретіндер «Мяу!» деп үш рет айтсын.
 • Ата-анасының жалғыз балалары қолдарын көтерсін.
 • Кофеге сүт және қант қосып ішетіндер орындарында тұрып айналсын.
 • Тәтті торт жегенді жақсы көретіндер екі қолын бірдей көтеріп, күлсін.
 • Емтихан , ҰБТ тапсыруға қорықпайтындар «Алға!» деп айқайласын.
 • Өздеріне сенімсіздер «Көмек қажет» деп айтсын.
 • Осы тренингке қатысқандарына қуанатынндар «Қуаныштымын!» деп бес рет айтсын.

Оқушыларға қатысқандарына алғыс білдіріп, өз өмірлерінің авторы болуға шақыру.

Психология
Медетова Айнур Оспановна, ДӘСТҮРЛІ ҚАЗАҚ МӘДЕНИЕТІНДЕГІ БАЛАЛЫҚ ШАҚ КЕЗЕҢІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Мақала авторы: Медетова Айнур Оспановна
Жұмыс орны: Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Қызылтөбе лицейі
Лауазымы: тарих пәні мұғалімі
Порталға жариялану мерзімі: 17.02.2016

ДӘСТҮРЛІ ҚАЗАҚ МӘДЕНИЕТІНДЕГІ БАЛАЛЫҚ ШАҚ КЕЗЕҢІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Резюме. В этой статье рассматриваются некоторые вопросы психического развития детей и их воспитания, основанные на традиционной культуре казахов. Подробно излагаются особенности периодизации, начиная  с младенческого до подросткового возраста, а также основные психологические образования в психическом становлении детей, где существенную роль играют обычаи и традиции нашего народа.

Abstract. The article reveals some questions of the physic development of children and the aspects of their education, based on the traditional culture of Kazakh people. It gives the detailed description of the peculiarities of the periodization, starting from the childhood till the teen age, and also describes the main physiological formation in the physic development of children were the customs and traditions of our people play the significant role.

Балалық шақ – ол адам баласы дамуының қалыптастырушы кезеңі. Балалық шақтың мұрасы адамның бүкіл өмірінің мәңгілік серігі. Мұны түсінбейтін адам қазір таңда кемде кем. Дәстүрлі қазақ мәдениетінде де осы жөнінде керек түсінік қалыптасқан болатын. Қазақ халқы бала тәрбиесінде, ұрпақтың өсуіне ерекше мән берген. Сондықтан да, «баланы бастан» деп бекер айтпаған.

Балалық шақ ұғымы қоғам дамуының ажырамас бір бөлігі болып саналады, сондықтан да осы мәселеге тоқталу арқылы ұлттың тарихи-әлеуметтік дамуының терең тамырына үңілуге болады. жалпы, қазақтың философиялық, мәдени даму жолындағы баланың алатын орнын зерттеу қазіргі ғылым салалары үшін де өзекті мәселелердің бірі болып табылады.

Қазіргі кезде, әсіресе, Қазақстан егемендік алған соң, зерттеуші ғалымдар қазақтардың тарихына, тұрмыс-салты мен дәстүрлі мәдениетіне, қазақ философиясына деген қызығушылықтарын танытып, бұл мәселелерді тереңдеп зерттей бастады. Осы ғалымдардың арасында балалық шақ мәселесіне Х.Арғынбаева, Н.Шаханова, А.Кульсариева, А.Садықова және т.б. өз еңбектерінде кеңінен тоқталған. Қазақ философиясы деп отырғанымыз да кездейсоқ емес, себебі ұзақ уақыт бойы көшпелі мәдениет қарапайым, мәні, тереңдігі жоқ мәдениет деп саналып келген.

Кейбір ойшылдардың айтуынша, көшпенді мәдениетте философияның болуы да мүмкін емес. Шын мәнісінде, қазақ мәдениеті көшпелі мәдениет формасы ретінде әлемді өзіндік түсінуімен ерекшеленді және де өзінің тереңдігі бойынша отырықшы мәдениеттерден артық болмаса, кем болған жоқ. Былай қарағанда, қазақтар өзінің иелігіне, білімдеріне, дүниетанымына аса мән бермейтін секілді көрінеді, себебі әлемге деген философиялық көзқарас олар үшін өмірлік ереже. Осыған байланысты, дәстүрлі мәдениетте баланың қалай тәрбиеленіп, қандай адам болып өсуіне үлкен мән берілетін болған. Көшпенді халық үшін бала құнарлылықтың нышаны болған. Сондықтан балаға қарау анасының құрсағында пайда болғаннан-ақ жүзеге асады. Жүктіліктің басы мен дамуы қазақ халқында микрокосм, яғни баланың дамуымен байланыстырылады. Ал егер де, қазақ халқының адам өмірін 12-жылдық мүшелге бөлетінін ескерер болсақ, онда баланың бір жасқа дейінгі өмірі, яғни мүшелге кірмейтін қмірі өте маңызды және күрделі кезең болып табылады.

Қазақ халқының өміріндегі үлкен мағынаға ие әрі қасиетті, әрі сиқырлы сандар: үш, жеті, қырық бала дамуында да айрықша орын алады. Үш күндік жүктілік қазақтарда «тумақи»  (әлі туылмаған) деп аталады, яғни бұнда болашақ өмір бола ма, болмай ма деген күдік көрінеді. Жүктіліктің жетінші күні қазақ хақында «көбік» деп анықталады. Мұнда адамның көбіктен жаралады деген көзқарастың басымдылығы, яғни ол келер қырық күн ішінде ұйығанға айналады деген ұғым бар.

Қырық күн бойына болашақ өмірдің қалың материясы қалыптасады, ол «келдік» деп аталады. Он алты күнде ұрықтың шеміршектері пайда болып, тоқсан күнде сүйекке айналады. Төрт айда бала ересек адамның сыртқы әлпетіне ие болады, ал төрт жарым айда ол қозғала бастайды, яғни бұл кезде қазақ халқының ұғымында балаға жан кіреді. Жеті айда бала адам болады.

Бала жеті айлық болып туса, тірі қалады, ал сегіз айлық бала өмірден кетеді. Бұл жағдайда өмірге қауіп төндіретін сегіз саны, ол шексіздікпен, болымсыздықпен теңестіріледі. Тоғыз ай мен тоғыз күннен кейін дүниеге шыр етіп бала келеді.

Жоғарыда көрсетілген құрсақтағы бала дамуының сипаттамасы ғылымды танымаған көшпенділердің қаншалықты көзі ашық халық екенін дәлелдейді. Шынымен де, қарапайым бақылау мен табиғат заңдылықтарына сүйеніп алынған олардың білімділігі мен біліктілігі қазіргі ғылым мен медицинаның зерттеулерімен дәлме-дәл келеді.

Бала дүниеге келгеннен кейін үйлесімділіктің дамуы жалғасады: кіндік кесіледі, яғни басқа анасының жатырында жатқан үйреншікті әлеммен байланыс үзіледі. Бұл рәсім баланы жарық дүниеге тарту деп саналады, яғни ол баланың алғашқы «жерге түсуі», кіндік пен баланың жолдасы жерге көміледі, басқаша айтқанда, бастапқы әлемге қайтарылады. Босанған әйелдің енесі отқа май құйып, тіл-көзден сақтау рәсімдерін жасайды. Сонымен қатар, бір жасқа дейін нәрестеге жеті рәсім өткізіледі: кіндік кесу, үш күндік, жеті күн, қырқынан шығару, ат қою, бесікке салу, тұсауын кесу.

Үш күннен кейін баланы бірінші рет тұздалған суда шомылдырып, сылап-сипайды, ал жеті күннен кейін сылап қана қоймай, сәбидің денесіне жаттығу жасалады. Баланың өмірге келуін тек қырық күннен кейін тойлаған, оған дейін нәрестені ешкімге көрсетпеген. Өйткені, қазақ халқында ұырық саны киелі саналып, бұл күн адам жанының денеге қонуы ретінде атап өтіледі.

Қырқынан шығарғанда нәрестені қырық қасық суда шомылдырып, «отыз омыртқаң тез бітсін, қырық қабырғаң тез қатсын» деген сөздер айтылған. Одан кейін, «ат қою» мен бесікке салу» рәсімдері өткізіледі. Ат қою мәртебесі атақты батырларға, би-шешендерге бұйырған. Ат қоятын кісі баланы қолына алып, құлағына атын дауыстап айтады. Жалпы бұл рәсімдердің бәрі де көшпенділерде баланы белгілі бір текке жатқызу, енгізу үшін де жүргізіледі. Осылайша, баланың бір жасқа дейінгі өмірін рәсімдер мен ырымдарға сүйеніп қарастыруға болады. Негізінде, бір жасқа дейінгі даму – ол физикалық, яғни, нәрестенің дене бітімінің дамуы. Бір жастан бастап, бала тұлға болып есептеледі, өмірде болып жатқан құбылыстарға бейімделеді. Үш жасқа дейін баланы еркелетіп, ойнатады, өмірмен таныстырады, ал 3-5 жасқа дейінгі даму кезеңі – ойын арқылы үлкендердің іс-әрекетін қайталау арқылы үйренеді. Жалпы жеті жасқа дейін бала ерікті тұлға ретінде қалыптасады, оған бәрі рұқсат етіледі, бәрі кешіріледі. Сонымен қатар, бұл кезең алғаш болып жатқан жағдайларға байланысты тойлар мен рәсімдер өткізіледі. Олардың ішінде «тоқым қағар», «ашамайға отырғызу», «құлақ тесу», «сүндет той» т.б. сынды рәсімдер оырндалатын болған.

Баланы жеті жастан бастап тәрбиелеп, білім беру керек. «Жеті жасқа дейінгі балада ақыл болмайды», «жеті жасқа дейін бала көбік», «балаға ақыл жеті жастан бастап кіреді» секілді мақал-мәтелдер көп кездеседі. Сол себепті қазақ халқында балаға жетіден он бес жасқа дейін дұрыс тәрбие беріп, үгіт-насихат айтып отырған. «Жетіге дейін балаңды атаңдай көр, он беске дейін құлдай көр, он бестен кейін досыңдай сыйлас» деп отырғаны тегін емес.

Баланың алғашқы тәрбиешісі – ата-анасы. Олар өз ақыл, білім, жақсы мінез-құлқымен, қысқасы бар болмыс-бейнесімен баласына үлгі болуға тиіс. «Ұстазы жақсының ұстанымы жақсы» немесе «әкеге қарап ұл өсер, шешеге қарап қыз өсер» сияқты дана сөздер оған тікелей дәлел болып табылады. Халық даналығы адамда үш жұт бар дейді. Оның  бірі – өлім, екіншісі – кәрілік, үшіншісі – жаман бала. Кәрілік келмей қоймайды. Өлім алмай қоймайды, ал бала жаман болса, одан құтылу жоқ, адамдықтан шығарады, абыройыңды айрандай төгеді. Шынымен де адам баланы өмірге өзінің артынан ұрпақ, мұра, өзінің жалғасын қалдыру үшін әкеледі. Сондықтан, «атадан жақсы бала туса, есіктегі басын төрге сүйрер, атадан жаман бала туса, төрдегі басын жерге сүйрер» деп тегін айтылмайды.

Пайдаланылған әдебиеттер

 1. Н.Ә.Назарбаев. Қазақстан-2030. Барлық қазақстандықтарды өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігінің артуы. Елбасының Қазақстан халқына Жолдауы
 2. Өмірғазин С. «Ата дәстүрі – ұлттық қасиеттер жолында» Ақиқат. 1919ж
 3. Сарыбаев Б. «Қазақтың салт-дәстүрлері» Алматы, 2003 ж
 4. Қабдолов З. «Сөз өнері» Алматы, 2001 ж

Психология
Оскенбаев Алмас Адильбекович, Интерпретация детского рисунка

Мақала авторы: Оскенбаев Алмас Адильбекович
Жұмыс орны: Институт интеллектуальных технологий
Лауазымы: профессор
Порталға жариялану мерзімі: 09.03.2012

Интерпретация детского рисунка

Среди множества психологических методик исследования личности особое место занимает проективная методика «Несуществующее животное». Это объясняется тем, что ее интерпретация дает обширную информацию о личности при затрате минимального количества времени на выполнение задания. Тест не только простой, но и очень интересный, доступен как взрослым, так и детям.

Тест создан психологом М. З. Дукаревич, исходя из особенностей психомоторной связи. Когда человек рисует, то лист бумаги в это время является особой моделью пространства, в котором с помощью движений доминантной (у большинства людей правой) руки фиксируется отношение к этому пространству, следуя словам И. М. Сеченова о том, что любая мысль заканчивается движением.

Главной целью методики является общее исследование личности, на основе которого психолог выдвигает гипотезу о некоторых ее особенностях, ни в коем случае не делая однозначных выводов о человеке без комплексной диагностики.

Представьте себя в роли психолога.  Тест «Несуществующее животное» начинается простой инструкцией: «Возьмите лист бумаги, простой карандаш и нарисуйте несуществующие животное, такое, которого на самом деле нет, и никогда не было на планете. Назовите его несуществующим именем». Время на выполнение рисунка не ограничивается. Иногда люди отказываются выполнять тест, объясняя свой отказ неумением рисовать. В таком случае важно объяснить, что психолог не оценивает художественные способности, что тест несет более глубокий психологический смысл, чем просто умение красиво рисовать. Методика «Несуществующее животное» проста в исполнении, ведь нарисовать необычное несуществующее животное не только просто, но и увлекательно. Но ее интерпретация требует глубоких знаний психологии человека. Если вы желаете получить качественный достоверный результат после того, как выполните тест, воспользуйтесь основными правилами его интерпретации: Расположение рисунка на бумаге. Примеры рисунков придуманных животных. В норме рисунок расположен в средней части листа, который находится в вертикальном положении. Если рисунок расположен в верхней части листа, это говорит о высокой самооценке и недовольством своей роли в обществе, где человек чувствует недостаток признания. Чем ниже расположен рисунок на бумаге, тем ниже его уровень самооценки. Такой человек неуверен в себе, его не волнует признание социальный статус.

Основная часть рисунка. 

 • Голова смотрит вправо – человек деятельный и решительный, доводит дела до конца, реализует свои планы.
 • Голова смотрит влево – человек склонен к самоанализу и рефлексии. Он больше думает, чем делает, вместо конкретных действий предпочитает глубокие размышления о них.
 • Голова «смотрит» вперед, на рисующего – свидетельство эгоцентризма. Если на голове присутствуют органы чувств – глаза, уши, рот, то это говорит о важности информации, о зависимости от чужого мнения.
 • Открытый рот и язык, но без губ могут означать высокую вербальную активность, и даже болтливость. Наличие губ говорит о чувственности. Открытый рот без губ и языка говорит о склонности к тревогам и страхам, о недоверии. У детей и подростков можно увидеть зачеркнутый рот круглой формы, что свидетельствует о боязни и тревоге.
 • Наличие зубов говорит о вербальной агрессии, которая используется как защита в виде грубого ответа на порицание или осуждение.
  Важную роль имеют глаза. Они являются символом страха, если человек четко прорисовывает радужку. Наличие ресниц говорит о демонстративности личности, о желании обратить на себя чужое внимание своей красотой и манерами, а у мужчин является показателем женственных черт характера.

Следует обратить внимание на размер головы: если она нарисована непропорционально телу, то человек ценит интеллект и рациональность.
Рога, когти, иглы на коже животного говорят об агрессии, защитной либо спонтанной. Перья на теле животного являются показателем демонстративности и самолюбования. Шерсть или грива говорят о сексуальности и желании подчеркнуть свой пол.

Нижняя часть рисунка. Ноги (лапы) животного оцениваются по размерам относительно туловища животного. Если ноги большие и крупные, то это свидетельствует о рациональности, обдуманности в принятии решений, о формировании планов и четких структур перед совершением действия. Маленькие короткие ноги говорят об импульсивности и легкомыслии в принятии решений. Особенно эти качества можно подчеркнуть, если ноги совсем отсутствуют на рисунке.
Стоит обратить внимание на характер соединения ног с туловищем. Если соединение нечеткое и недостаточное, то человек сам по себе довольно небрежный, невнимательный, недостаточно контролирует свои суждения.
Направление ног в одну сторону и их однотипность говорят о конформности, стереотипности и банальности суждений. Разнообразность формы говорит об обратном: человек склонен к оригинальности и самобытности.

Дополнительные детали рисунка. Это крылья, перья, бантики, еще одни ноги или лапы, кудри, цветы и различные другие украшающие детали. Все эти особенности говорят о уверенности в себе, о высоком уровне энергии, которую человек умеет распределять в разные сферы деятельности. Иногда это выливается в притеснении других людей, о делании концентрировать внимание только на своей личности. Это может быть человек, увлеченный своей профессией, стремящийся к самореализации.

Наличие хвоста говорит об отношении к собственным решениям и действием, к продуктам своей деятельности. Хвост, направленный вправо – отношение к действиям, поведению. Хвост, направленный влево – отношение к мыслям и возможностям. Направленность хвоста вверх или вниз говорит о восприятии человеком этого отношения: вверх – позитивное, вниз – негативное.

Контур рисунка. Анализируется наличие панцирей, выступов, затемнений, прорисовки четких линий. Эти детали свидетельствуют о стремлении защититься от других людей. Если присутствуют острые углы – это агрессивная защита, если есть затемнения – есть тревога и страх, если линия двойная – есть подозрительность и ощущение опасности.

Тип животного. Можно условно разделить животных на: угрожающих, угрожаемых и нейтральных (соответственно, похожих на льва, зайца или собаку). Выбор типа животного говорит об отношении к собственной личности, к своему «Я». Человек выбирает тот типа животного, с которым себя идентифицирует. Если животное «очеловеченное», в одежде, с двумя лапами, прямостоящее, с руками вместо лап, то это говорит об инфантильности и незрелости эмоциональной сферы автора.

Название рисунка. Существует шесть основных типов названий для несуществующего животного:

 • соединяющие смысловые части («котосмех», «зайцежер») – говорят о рациональности и адаптированности;
 • близкие к научному («тридерикус», «глинолиус») – говорято демонстративности;
 • поверхностные и неосмысленные («лаласа», «мрама») — о легкомысленности и неосторожности;
 • юмористические («пузырька», «чурунда») – о снисходительном отношении к другим;
 • простые («ля-ля», «сим-сим») – об инфантильности;
 • удлиненные («пратомина-кароза») – о склонности к фантазированию.